Most Frequent Chinese Characters 3001 – 4000

The importance of Chinese Character

This is the fifth part of “The importance of learning Chinese characters” series. Here is a complete list of the series:

  1. The importance of Learning Chinese Characters
  2. The first list of most frequent Chinese characters (1 -1000)
  3. The second list of most frequent Chinese characters (1001 – 2000)
  4. The third list of most frequent Chinese characters (2001 – 3000)
  5. The fourth list of most frequent Chinese characters (3001 – 4000)

Congrats! You have reached the level where even native speakers will also be considered literate! The characters here are very rare to be seen, unless if used in place names or idioms. Below is the list of the last 1000 of 4000 most frequent Chinese characters list. Data source

* Since some Traditional Chinese characters are merged into a similar character in Simplified character, there will be some repetition in the Simplified Chinese.

** Some characters actually have more than 1 way to pronounce (such as 和 in 暖和; 長 in 長大 and 長短), but it is not really that many, actually. The list below will only cover the most frequent pronunciation.

Number 3001 – 3250

Number of Frequency Traditional Chinese Simplified Chinese Pronunciation
3001
3002
3003 qiāo
3004
3005 yáo
3006 qiáo
3007 yuān
3008 zhé
3009
3010 kūn
3011 chōng
3012 yún
3013 dǎo
3014
3015 chàng
3016
3017 guì
3018
3019 chěng
3020 niè
3021
3022 róng
3023 huī
3024 shǔ
3025 páng
3026 qiào
3027 xiáo
3028 fēng
3029 xuān
3030
3031 chǎng
3032 zhā
3033
3034
3035 shēn
3036
3037 tiào
3038 zhǐ
3039
3040 jiāng
3041 mán
3042 lóng
3043 tún
3044 fèi
3045 jiǎo
3046 yāng
3047 yāo
3048 jǐng
3049 luò
3050 qín
3051 wěi
3052 pái
3053 cuàn
3054 bàng
3055
3056 qiú
3057
3058 duó
3059 zhà
3060 huì
3061 gān
3062 rǒng
3063 huáng
3064
3065 móu
3066 yuàn
3067
3068 zhì
3069 diāo
3070
3071 gǒng
3072 xiān
3073 cuì
3074 huì
3075 shào
3076 huáng
3077 輿
3078 shù
3079 wēi
3080 huái
3081 kòu
3082 niū
3083 zhū
3084 gǒu
3085 fèi
3086 huā
3087 bèi
3088 máo
3089 jiǎo
3090 xiè
3091 tái
3092 chuí
3093 qín
3094 táng
3095
3096 jiāo
3097 zhuó
3098 guà
3099 xián
3100 xiǔ
3101 piáo
3102
3103 chuāi
3104 liáo
3105 páng
3106 chù
3107 xiá
3108 fàn
3109 shè
3110 xiǎo
3111 zhōu
3112 léng
3113 qián
3114 zhàn
3115 lún
3116 zhān
3117 nuò
3118 shèn
3119 lěi
3120 祿
3121 lián
3122 qín
3123 wēi
3124 chè
3125 bèi
3126 cuō
3127 shàn
3128 xiè
3129 zǎo
3130 jiāo
3131 chái
3132
3133 mǎng
3134 cóng
3135 rǎng
3136
3137
3138
3139
3140 mǐn
3141 liǎng
3142 liàn
3143 ruǐ
3144 duàn
3145 kuí
3146 jué
3147 qiǔ
3148 kǎi
3149 zhuó
3150 wēi
3151 bàng
3152 shēng
3153 màn
3154 shì
3155
3156 ěr
3157 qiú
3158
3159 pàn
3160 kuò
3161 zōu
3162 hōng
3163 tīng
3164 zhù
3165 kūn
3166 jiàn
3167 rǎng
3168 jīng
3169 dūn
3170 méi
3171 kān
3172 jiān
3173 zūn
3174 rēng
3175 xìng
3176 lán
3177 shà
3178
3179 huì
3180 xún
3181 zhì
3182 è
3183 gōng
3184
3185
3186 ōu
3187
3188 ài
3189 bīn
3190 jiā
3191 mǐn
3192 miè
3193 qiàn
3194 zào
3195 jiè
3196 shàn
3197 jiù
3198 xiù
3199 tǎng
3200 yào
3201 káng
3202 jiá
3203
3204
3205
3206
3207 jiè
3208 hòu
3209
3210 zhēn
3211
3212 sòng
3213 tóng
3214 tái
3215 zhuāng
3216 mào
3217
3218
3219 rùn
3220 dān
3221 hài
3222 fèn
3223 mǎo
3224 chà
3225
3226
3227
3228
3229 guān
3230 wēng
3231
3232
3233 zào
3234 zhòu
3235
3236 dài
3237 shū
3238 méi
3239 ruì
3240
3241
3242 yuán
3243
3244
3245 mín
3246 dùn
3247 zāng
3248 jiāo
3249 tǎn
3250 róng

Number 3251 – 3500

Number of Frequency Traditional Chinese Simplified Chinese Pronunciation
3251
3252
3253
3254 yuè
3255 hàn
3256 lài
3257 ài
3258 nèn
3259 miǎo
3260 gòu
3261 niè
3262
3263
3264 qiè
3265 xiù
3266 yán
3267 xìng
3268
3269
3270 zhé
3271 kēng
3272 jiāo
3273
3274
3275 kǎi
3276 lín
3277 dòu
3278 shuò
3279 chěng
3280
3281 méng
3282 chuí
3283 háo
3284
3285 gǎn
3286 hài
3287 gōng
3288 méng
3289
3290 yāng
3291 zhì
3292 kěn
3293 lǎn
3294 cuō
3295 bàn
3296 fēi
3297 jué
3298
3299 liú
3300 niǎo
3301 yán
3302 jiǎo
3303 chéng
3304
3305 qiáng
3306 tún
3307 tàn
3308
3309
3310 suì
3311 huì
3312
3313 chuī
3314 cāo
3315
3316 táng
3317
3318 kuài
3319 xiè
3320 sǎo
3321
3322 xiàng
3323 piáo
3324 liáo
3325 duì
3326 yōu
3327 suō
3328 zhǒng
3329 湿 shī
3330 táng
3331 jiā
3332 táng
3333 zhǐ
3334 qīng
3335
3336 xié
3337
3338 lǎn
3339 líng
3340 tíng
3341 zhuì
3342 tóng
3343
3344 juàn
3345 pēi
3346
3347 chuài
3348 páo
3349
3350 lèng
3351 měng
3352 zǎo
3353 liú
3354
3355 shù
3356 suǒ
3357 chǐ
3358 móu
3359 kùn
3360 jùn
3361
3362 xiǎng
3363 xiá
3364 àn
3365 xiāo
3366 yuán
3367
3368
3369 lǒu
3370
3371 zhēng
3372 guī
3373 jiǒng
3374 jìn
3375 tāo
3376 xuán
3377 yàn
3378 kǎn
3379 jiù
3380 yáng
3381 bèng
3382 tián
3383
3384 pèi
3385
3386
3387 yàn
3388 jīng
3389 juān
3390 chǎng
3391 huì
3392 diǎo
3393 zēng
3394 shang
3395 dǒu
3396 léng
3397 xiōng
3398 yún
3399 lóng
3400 shēn
3401 miǎo
3402 chī
3403 jiào
3404 quán
3405
3406
3407 cuò
3408 zhé
3409 sǎng
3410 xié
3411 zòu
3412 zhé
3413 xiāo
3414
3415 pēng
3416 gǒng
3417 kuī
3418 yōng
3419 āng
3420 lào
3421 zhà
3422 kāng
3423 róng
3424 cháng
3425
3426 yàn
3427 jiū
3428 zhū
3429 shǔ
3430 ǎi
3431
3432 hān
3433 é
3434
3435
3436 juān
3437
3438
3439 róu
3440 xián
3441 jǐng
3442
3443
3444
3445 zéi
3446 kào
3447
3448 juàn
3449 huì
3450
3451
3452 zhēn
3453 běng
3454
3455 duò
3456
3457 gāo
3458 cǎi
3459 nèn
3460 guǐ
3461 cāng
3462 fǎng
3463 wěi
3464 rèn
3465 diào
3466 suō
3467 xié
3468 miǎn
3469 diǎn
3470 huō
3471 kōu
3472 zhǒu
3473 pēng
3474 tán
3475
3476 róng
3477
3478
3479 jiǎo
3480 chóu
3481 jiā
3482 gāng
3483
3484 lóng
3485 yuàn
3486 yān
3487 zhà
3488 lǎn
3489 tuì
3490 yún
3491 zhǐ
3492 lèi
3493 yòu
3494 sāo
3495 gēng
3496
3497 zhǎ
3498 jǐn
3499
3500 biān

Number 3501 – 3750

Number of Frequency Traditional Chinese Simplified Chinese Pronunciation
3501 ān
3502 chǎn
3503
3504 chóu
3505
3506 tān
3507 shàn
3508 tuì
3509 zhǎo
3510 lóng
3511 biē
3512 sháo
3513 jiā
3514 ào
3515
3516 shāi
3517 luán
3518 lǐn
3519
3520 xiāo
3521 chén
3522 jiǔ
3523 sōng
3524 bàn
3525 xuàn
3526 chǔ
3527 fàn
3528 jiā
3529 yīng
3530 yuè
3531
3532 jīn
3533 àng
3534
3535 biǎo
3536 zhù
3537
3538
3539
3540 é
3541 biāo
3542 chē
3543 jiān
3544 tǎn
3545 qiàn
3546 cuì
3547 chuāng
3548
3549 jiǒng
3550 kàng
3551 gòu
3552 è
3553
3554 jué
3555
3556
3557 quán
3558 zhū
3559 yǎn
3560
3561 liú
3562
3563 suàn
3564 yǎn
3565 lóu
3566
3567 pēng
3568 tiáo
3569
3570
3571 jīng
3572 hóu
3573
3574 zhī
3575 xuàn
3576 zhàn
3577
3578 kuā
3579 zhāng
3580 háng
3581
3582 xián
3583
3584 yōng
3585
3586 shù
3587
3588 chuí
3589 lián
3590 chú
3591
3592 jiàn
3593 xīn
3594
3595 diān
3596
3597 lún
3598 tái
3599
3600 jiū
3601 shū
3602 yáng
3603 tuó
3604 jiǎn
3605 cǎo
3606 níng
3607 qīng
3608
3609 è
3610 qìn
3611 sòu
3612 jǐn
3613 fān
3614
3615 jiǎn
3616 qiú
3617
3618 è
3619 驿
3620 diàn
3621 méng
3622 qiāng
3623 yōng
3624 jīng
3625 chú
3626 líng
3627 shāo
3628 áo
3629 jiǎn
3630 diān
3631 jiāng
3632
3633 fěi
3634 jiǎo
3635 dòu
3636 yīn
3637 náo
3638 shuài
3639 tíng
3640 chóu
3641 miǎn
3642 qiáo
3643 sǒu
3644 xiāo
3645 xuàn
3646
3647 wǎn
3648 shú
3649 guī
3650 jié
3651 shāng
3652 kuàng
3653 zhù
3654 chuàng
3655 jiāng
3656
3657 jiǔ
3658 zhú
3659 huǎng
3660
3661 bǐng
3662
3663 luán
3664 yáo
3665
3666 è
3667
3668 tòng
3669 jiǒng
3670 hūn
3671 diàn
3672 jiǎo
3673 xiàn
3674
3675 yīng
3676
3677 móu
3678
3679 zhuì
3680 hàn
3681 zhuó
3682 xūn
3683 tuó
3684
3685 yōng
3686 xiè
3687 nòu
3688 shà
3689 luó
3690 wěn
3691
3692
3693
3694 rǎn
3695 zhèn
3696 jiù
3697
3698 zhēng
3699
3700 bāo
3701 cuō
3702 zhān
3703
3704
3705 kǎn
3706 tóng
3707
3708
3709 zhèn
3710 líng
3711
3712
3713 fēi
3714
3715 qiè
3716 dài
3717
3718 chǎn
3719 béng
3720
3721 mèi
3722 fēi
3723 jiū
3724
3725 lào
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732 xiōng
3733 chuáng
3734 bīn
3735 yōng
3736
3737 xiù
3738 yān
3739 diàn
3740
3741 kǎi
3742 zhǎn
3743
3744 něi
3745 liù
3746 xīn
3747 chán
3748 zhì
3749 xiè
3750

Number 3751 – 4000

Number of Frequency Traditional Chinese Simplified Chinese Pronunciation
3751 lǎo
3752 záo
3753 wén
3754 sòng
3755
3756
3757 wēi
3758
3759 tóu
3760 xián
3761 xué
3762 chāng
3763 é
3764 biàn
3765 wèn
3766 xiū
3767
3768
3769 jiǎn
3770 fēng
3771 yàn
3772
3773
3774 diǎn
3775
3776
3777 zhēng
3778 zhǔ
3779 guà
3780 rèn
3781
3782 biāo
3783
3784 duō
3785 zhǔ
3786
3787
3788 chǐ
3789 zhào
3790 yíng
3791
3792 tiǎn
3793 léi
3794
3795 nǎi
3796 shā
3797 bào
3798 zhěn
3799 huáng
3800 lìn
3801
3802 huán
3803 míng
3804
3805 chēn
3806
3807
3808
3809
3810
3811 wěng
3812 羿 羿
3813 shì
3814 téng
3815 zhì
3816 chá
3817
3818 fáng
3819
3820
3821 tún
3822 chuí
3823 huàn
3824 yíng
3825 pēi
3826 bēi
3827 yàng
3828 huì
3829
3830 zhāo
3831 cuǐ
3832
3833 yàn
3834 qiào
3835 fēn
3836 líng
3837 qián
3838 shài
3839 jùn
3840 chì
3841 líng
3842 xīng
3843
3844 huán
3845
3846 chāo
3847 é
3848 liāo
3849
3850 cōng
3851
3852
3853 jué
3854 rǎng
3855 zhì
3856 gài
3857 shù
3858 āi
3859 婿 婿
3860
3861 shì
3862
3863 xuán
3864 xīn
3865 yuán
3866 ǎi
3867 shī
3868
3869 jiǎo
3870 piē
3871 hái
3872
3873
3874 lín
3875
3876 jiǎng
3877 mái
3878 zōng
3879 耀 yào
3880 sǔn
3881 hōng
3882 lín
3883 róng
3884 yǒng
3885
3886 lán
3887 chì
3888
3889
3890 dàn
3891 chù
3892 wāng
3893 mèi
3894 xuē
3895 péi
3896 què
3897 jìng
3898 tóng
3899 guāng
3900
3901 bìn
3902
3903 yǔn
3904 gǒng
3905 gōng
3906 yáng
3907
3908
3909
3910 què
3911 wěi
3912
3913
3914 huáng
3915
3916 niè
3917
3918 kuì
3919
3920 zhàng
3921
3922
3923 suān
3924 zhuó
3925
3926 cuō
3927 shān
3928
3929 yín
3930 xùn
3931 hóng
3932
3933
3934 chēn
3935 yǐn
3936 lài
3937
3938
3939 yín
3940
3941 yíng
3942 zhēng
3943
3944 xiù
3945
3946 huáng
3947 qiào
3948 chú
3949
3950 qiū
3951 què
3952 tán
3953 bǎn
3954 wǎng
3955
3956 mán
3957
3958 yuān
3959 niān
3960
3961 jiān
3962 méi
3963
3964 tuó
3965 mán
3966 zhǔ
3967 yáo
3968 zhàng
3969 lìn
3970 léng
3971 fán
3972 da
3973 zhè
3974 suì
3975 gèn
3976
3977
3978 liáng
3979 róu
3980 máo
3981 mén
3982 ān
3983 shū
3984 dāo
3985 kūn
3986 táng
3987
3988 shào
3989 jiē
3990
3991 guī
3992
3993
3994 dàn
3995 pāng
3996
3997
3998 huái
3999 ǎo
4000 chóu

Scroll to top