Most Frequent Chinese Characters 1001 – 2000

The importance of Chinese Character

This is the third part of “The importance of learning Chinese characters” series. Here is a complete list of the series:

  1. The importance of Learning Chinese Characters
  2. The first list of most frequent Chinese characters (1 -1000)
  3. The second list of most frequent Chinese characters (1001 – 2000)
  4. The third list of most frequent Chinese characters (2001 – 3000)
  5. The fourth list of most frequent Chinese characters (3001 – 4000)

* Since some Traditional Chinese characters are merged into a similar character in Simplified character, there will be some repetition in the Simplified Chinese.   Data source

** Some characters actually have more than 1 way to pronounce (such as 和 in 暖和; 長 in 長大 and 長短), but it is not really that many, actually. The list below will only cover the most frequent pronunciation.

Number 1001 – 1250

Number of Frequency Traditional Chinese Simplified Chinese Pronunciation
1001 dǎo
1002 jiǎng
1003 yóu
1004
1005 lüè
1006 duǎn
1007 huàn
1008 shā
1009 sàn
1010
1011 xiāng
1012
1013 lún
1014 cháo
1015 chuāng
1016 rěn
1017
1018 cáng
1019 chōng
1020 hùn
1021 wéi
1022 gān
1023 guān
1024 shú
1025 yīng
1026 dàn
1027 zūn
1028
1029 jìng
1030
1031 hūn
1032 xiàn
1033 jǐn
1034
1035 shēn
1036
1037 gòu
1038 jǐn
1039 zhàng
1040 céng
1041 qiū
1042 cāi
1043 piān
1044 jìng
1045 shí
1046
1047 tōu
1048 zàn
1049 fàn
1050 yǒng
1051
1052 xìng
1053 shù
1054 dàn
1055 shī
1056 jiā
1057 xiǎo
1058 jiè
1059
1060 zhōu
1061 yōng
1062
1063 qìng
1064
1065 zhù
1066 shī
1067 wéi
1068
1069
1070 dòu
1071 róu
1072 piào
1073
1074 xiù
1075 fàn
1076
1077 huī
1078
1079
1080 bèn
1081 kuò
1082
1083 duān
1084
1085 tīng
1086 gài
1087
1088 chá
1089 kàng
1090 huī
1091 guāi
1092
1093 chā
1094 jīng
1095 cài
1096 zhōng
1097
1098 xuě
1099
1100 shuò
1101 ruì
1102 fán
1103 zhū
1104 lán
1105 diū
1106 pán
1107 ǒu
1108 gǎng
1109 gōng
1110 shuài
1111 hóng
1112
1113 huò
1114 xǐng
1115
1116
1117 guà
1118 tòu
1119 bào
1120 liè
1121 miè
1122 cái
1123 pāi
1124 xiū
1125 zhì
1126 yuán
1127 yín
1128
1129 fàn
1130 zhǎng
1131 háo
1132
1133 tiāo
1134 dǐng
1135 xióng
1136 lèi
1137 zhǐ
1138 jiàn
1139 xiá
1140
1141 kùn
1142 nuò
1143
1144 bàn
1145
1146
1147 mǐn
1148 lín
1149 jiē
1150 jiàng
1151 niàn
1152 lián
1153
1154
1155 jiǎn
1156 cāo
1157 fēng
1158 xīn
1159
1160
1161
1162
1163 cǎi
1164 jiè
1165
1166 bèi
1167 yào
1168 piàn
1169 绿
1170 tóng
1171 suō
1172
1173 huò
1174
1175 láng
1176 pèng
1177 jìn
1178
1179 liě
1180
1181 chōu
1182 kǎn
1183 hèn
1184 kěn
1185 kān
1186 pào
1187 jiàn
1188 gāng
1189 fèi
1190 lèi
1191 shū
1192 yíng
1193 ōu
1194 cái
1195 dìng
1196
1197 chù
1198 xián
1199 jié
1200 tuō
1201 xiāng
1202
1203 xiān
1204 bīng
1205
1206 cāng
1207 yàn
1208
1209 jiān
1210
1211 xià
1212 lǎn
1213 qiáo
1214 wěn
1215
1216 xún
1217 sēn
1218
1219 chén
1220 guàn
1221 tāo
1222
1223 zhàn
1224 chá
1225 lài
1226 jiē
1227 fēng
1228 bèi
1229 shǔ
1230 yóu
1231 wēi
1232 hán
1233 xiè
1234 yǐn
1235
1236
1237 cǎn
1238
1239 cūn
1240
1241 zhèn
1242 wáng
1243 píng
1244 zāo
1245 zhé
1246 líng
1247
1248 zhēn
1249 nǎi
1250

Number 1251 – 1500

Number of Frequency Traditional Chinese Simplified Chinese Pronunciation
1251
1252 zhèng
1253 chuī
1254
1255 yān
1256
1257 lún
1258 hóng
1259 yáo
1260 niáng
1261 fāng
1262 suǒ
1263 fēng
1264 zhī
1265 huì
1266 bēi
1267
1268 láng
1269
1270
1271
1272 wěi
1273
1274
1275 zhuāng
1276 kuǎn
1277 cài
1278
1279
1280 zhé
1281 rǎo
1282 yáng
1283 shǔ
1284 mào
1285 chī
1286
1287
1288 pín
1289 miāo
1290 zhēn
1291
1292 zàn
1293
1294 chén
1295 zuǐ
1296
1297 huǐ
1298 yīn
1299
1300
1301 tàn
1302
1303
1304
1305 shèng
1306 biàn
1307 chóng
1308 shāo
1309
1310 lóng
1311 ruò
1312 dòu
1313 yán
1314 xiāo
1315
1316 níng
1317 zhāo
1318 méng
1319
1320 xiàn
1321
1322 nài
1323 chóu
1324 dīng
1325
1326 chén
1327 shēng
1328
1329 āi
1330 guī
1331 méi
1332
1333 juǎn
1334 yán
1335 xián
1336 shāo
1337 cán
1338
1339 jīng
1340 shǎ
1341 ěr
1342 yìng
1343 tuō
1344 ēn
1345 鸿 hóng
1346 miào
1347 biàn
1348 méi
1349 chǎo
1350
1351 wéi
1352 yōu
1353 zhuō
1354 pīn
1355 xiāo
1356
1357 pàng
1358
1359
1360 chuán
1361 láo
1362 dòng
1363 qǐn
1364 jǐng
1365
1366 chuān
1367 nài
1368
1369 chéng
1370 é
1371 bèi
1372 nóng
1373 bǎi
1374 sāi
1375 héng
1376
1377 huáng
1378 tuō
1379 yuàn
1380
1381
1382 táo
1383 zhàng
1384 zhuàn
1385 gǔn
1386 gàn
1387
1388
1389 liǎo
1390 dài
1391 bān
1392 sōng
1393 guā
1394
1395 xià
1396 nǎi
1397
1398 nào
1399 shèng
1400
1401 chǐ
1402 huǒ
1403 rǎn
1404 pèi
1405 chuáng
1406
1407 sūn
1408
1409
1410 zuì
1411 zhèn
1412 suǒ
1413 kǎi
1414 sǔn
1415 cháo
1416
1417 tài
1418
1419 dōng
1420 táo
1421 cōng
1422
1423 huí
1424 jìng
1425 chóng
1426 zhuàng
1427
1428 jìng
1429 qiān
1430 yáng
1431 huò
1432
1433 mào
1434 mián
1435 xiàng
1436 gōu
1437
1438 sòng
1439 piāo
1440 qiǎn
1441 xiàn
1442 miàn
1443 jiàn
1444 huá
1445 bǎng
1446 quān
1447 tíng
1448 zòng
1449 shǎn
1450 lián
1451 mài
1452 bāng
1453 耀 耀 yào
1454 xuán
1455 yuè
1456 liàng
1457
1458 shè
1459
1460 fáng
1461 shěn
1462 miáo
1463 qià
1464 huǐ
1465 zhú
1466 péi
1467 tián
1468
1469 diē
1470 téng
1471
1472 lēi
1473 bǎn
1474 shū
1475
1476 píng
1477
1478 àn
1479 fēn
1480 zhèn
1481 chí
1482
1483
1484 zhōu
1485 fēng
1486 kuān
1487 quán
1488
1489 hán
1490
1491 hòu
1492 cái
1493 xiè
1494
1495 xié
1496
1497
1498
1499 chāng
1500 mèng

Number 1501 – 1750

Number of Frequency Traditional Chinese Simplified Chinese Pronunciation
1501 háng
1502 yáo
1503 xiáng
1504 xiē
1505 gōng
1506 ào
1507 zhāi
1508 jīng
1509 qiāng
1510
1511
1512 dùn
1513
1514 yǎng
1515
1516
1517 hòu
1518 hún
1519 zhǔn
1520 wán
1521 zhòu
1522
1523
1524 shū
1525 访 fǎng
1526 jiān
1527
1528 yǐn
1529 chì
1530
1531 yōng
1532
1533 qiǎng
1534
1535 shā
1536
1537
1538 qióng
1539 jǐn
1540 sǎo
1541
1542 lán
1543 cháng
1544 quàn
1545 xiān
1546 fèn
1547
1548
1549 hǎn
1550 chǎn
1551 yōu
1552 kuò
1553
1554 zhāng
1555 háo
1556 xiáng
1557 dào
1558 zhèng
1559
1560 fān
1561 jiān
1562 huī
1563
1564 héng
1565 qíng
1566 wāng
1567 jiān
1568 chóu
1569 chí
1570 kuā
1571 qiū
1572 shuì
1573 hào
1574 chāi
1575 fēn
1576
1577 tuō
1578
1579 zán
1580 lòu
1581 dàn
1582 shū
1583
1584 pào
1585 bǎi
1586 qiáng
1587
1588 qīng
1589
1590 miǎo
1591
1592
1593 chōng
1594 liào
1595 liàng
1596 líng
1597 péi
1598 yāo
1599 gān
1600 dài
1601
1602 suān
1603 xiōng
1604 luó
1605
1606 liáng
1607 féi
1608
1609 shòu
1610
1611 kǒng
1612 xiàn
1613
1614
1615 jìng
1616 méi
1617 qián
1618 jīng
1619 bāo
1620 shā
1621 cuì
1622
1623 yóu
1624 zhú
1625
1626 suì
1627 pēn
1628 jié
1629 dàn
1630
1631
1632 huāng
1633
1634
1635 chuàn
1636 zhuàng
1637 shēn
1638 ào
1639 xián
1640
1641 fán
1642
1643
1644 亿
1645
1646 tǎn
1647 chǐ
1648
1649
1650 shě
1651
1652 líng
1653 chòu
1654 táng
1655 tāng
1656 qióng
1657
1658 jìn
1659
1660 tián
1661 méng
1662 guàng
1663 duǒ
1664 zhāi
1665 dǎn
1666 zāo
1667 tuǐ
1668
1669 chǒu
1670 yuè
1671 jiǎo
1672 quán
1673
1674
1675 xié
1676 hán
1677 yàn
1678 chén
1679
1680 jià
1681 měng
1682 huǎn
1683
1684 zhà
1685
1686 zhào
1687
1688 yòu
1689 ài
1690 héng
1691
1692 chě
1693 dùn
1694 me
1695
1696 hūn
1697 biàn
1698 xuān
1699
1700 dān
1701 jiàn
1702 wān
1703
1704 píng
1705 qīn
1706 tāi
1707 yōu
1708 xīn
1709 shān
1710 bīn
1711
1712 zhū
1713 qín
1714 guī
1715 zhí
1716 chī
1717 ài
1718
1719 bēi
1720 pàn
1721 hēng
1722 shì
1723 jiǎn
1724
1725
1726 nóng
1727 luò
1728
1729 dǎng
1730
1731 zhèng
1732 xián
1733 duǒ
1734
1735 diào
1736 nuǎn
1737 hàn
1738 xùn
1739
1740 yuē
1741 cǎi
1742 jié
1743 tàn
1744 xuán
1745
1746 kòu
1747
1748 bēn
1749 wēng
1750

Number 1751 – 2000

Number of Frequency Traditional Chinese Simplified Chinese Pronunciation
1751 fēi
1752
1753 péng
1754
1755 nǎo
1756 jiè
1757 shēng
1758 yǒng
1759 qià
1760 cāng
1761 sāng
1762 jiǎng
1763 jié
1764 jiāo
1765 miǎn
1766 duó
1767 lái
1768
1769 tān
1770
1771 chāo
1772
1773 zhōng
1774
1775 jiàn
1776 shì
1777
1778 shè
1779 稿 稿 gǎo
1780 shǔ
1781 liáo
1782 chǔ
1783 qiáo
1784 hán
1785
1786 fěn
1787
1788 chè
1789 móu
1790
1791
1792
1793 rào
1794 寿 shòu
1795
1796 sāo
1797 shì
1798
1799 yún
1800
1801 lìn
1802 liáng
1803
1804 huì
1805 lián
1806 bǎo
1807 míng
1808 mào
1809
1810 pào
1811 juān
1812 fēi
1813 yán
1814 hāi
1815 gòng
1816 màn
1817
1818
1819 fèng
1820 líng
1821 hào
1822 huī
1823 róng
1824 jīn
1825 jiǎn
1826
1827 shì
1828 huò
1829 hóu
1830
1831
1832
1833 qiáo
1834 tíng
1835
1836 chēng
1837 liǔ
1838 báo
1839
1840 juǎn
1841 lán
1842 diào
1843
1844
1845 lǎn
1846
1847 líng
1848 máng
1849 rán
1850
1851 hóng
1852 máo
1853 dūn
1854
1855 jǐn
1856 fēng
1857 bīn
1858
1859
1860
1861
1862 yǎo
1863
1864 mèn
1865 qíng
1866
1867 qiáo
1868 齿 chǐ
1869 lǐng
1870 zhòng
1871 yùn
1872
1873 zōng
1874
1875 zōng
1876 姿 姿
1877 mài
1878 jiā
1879
1880
1881 xiào
1882
1883 shǐ
1884 chóu
1885
1886
1887
1888 zhōu
1889 gāo
1890
1891 dié
1892 xiōng
1893 guō
1894
1895 ruì
1896 yín
1897 kuī
1898 zhī
1899 shuǎ
1900 kuò
1901 téng
1902 shí
1903
1904 shuā
1905
1906 jiā
1907 liè
1908 tuó
1909 zāi
1910 lín
1911 yuè
1912
1913 hōng
1914 jué
1915 píng
1916 zhù
1917
1918 fēng
1919 shàn
1920 xiū
1921
1922 shū
1923 qīn
1924 dòu
1925 kūn
1926 kān
1927 xiè
1928
1929 tái
1930 āi
1931 bǐng
1932
1933 guàn
1934 gāng
1935
1936 qiào
1937 duò
1938 hěn
1939 wán
1940 shā
1941
1942 zèng
1943 níng
1944
1945 jìng
1946 wèi
1947 yǔn
1948 péng
1949 tǐng
1950 pāo
1951
1952 zhēng
1953
1954 lǎng
1955
1956 wèi
1957 chán
1958
1959 qín
1960 zāi
1961 zhēn
1962 zàn
1963
1964 huǒ
1965 wǎn
1966 bǐng
1967
1968
1969
1970
1971 jié
1972 xùn
1973
1974 kǎo
1975 jiān
1976
1977 qiān
1978
1979 鹿 鹿
1980 gāng
1981
1982
1983 mèi
1984 zhàng
1985 xún
1986 cuò
1987 chèng
1988 沿 沿 yán
1989 hén
1990 làn
1991 zhǎng
1992 yāo
1993 jiàn
1994 tuǒ
1995
1996 é
1997 guǐ
1998 shū
1999 líng
2000 zhēn

Scroll to top