Most Frequent Chinese Characters 1- 1000

The importance of Chinese Character

This is the second part of the 4000 Most Frequent Chinese Word List. Here is a complete list of the series:

  1. The importance of Learning Chinese Characters
  2. The first list of most frequent Chinese characters (1 -1000)
  3. The second list of most frequent Chinese characters (1001 – 2000)
  4. The third list of most frequent Chinese characters (2001 – 3000)
  5. The fourth list of most frequent Chinese characters (3001 – 4000)

* Since some Traditional Chinese characters are merged into a similar character in Simplified character, there will be some repetition in the Simplified Chinese.   Data source

** Some characters actually have more than 1 way to pronounce (such as 和 in 暖和; 長 in 長大 and 長短), but it is not really that many, actually. The list below will only cover the most frequent pronunciation.

Number 1 – 250

Number of Frequency Traditional Chinese Simplified Chinese Pronunciation
1 de
2 shì
3
4
5
6 yǒu
7
8 zài
9 rén
10 le
11 zhōng
12 dào
13
14 yào
15
16
17 zhè
18
19
20 huì
21 hǎo
22 wèi
23 shàng
24 lái
25 xué
26 jiù
27 jiāo
28
29 yòng
30 néng
31
32 shí
33 wén
34 shuō
35 méi
36
37 kàn
38
39 wèn
40 shēng
41
42 xià
43 guò
44 qǐng
45 men
46 tiān
47 suǒ
48 duō
49 me
50 xiǎo
51 zhī
52 xiǎng
53
54 gōng
55 chū
56 hái
57 diàn
58 duì
59 dōu
60
61
62 ér
63 zi
64 hòu
65 xùn
66 jiā
67 zhàn
68 xīn
69 zhǐ
70
71 zhī
72 guó
73 hěn
74 tái
75 chéng
76 xìn
77 tóng
78
79 zhāng
80 dào
81
82 de
83
84
85 rán
86 dàn
87 dāng
88
89 ma
90 běn
91 nián
92 xiàn
93 qián
94 zuì
95 zhēn
96 xīn
97
98 yīn
99 guǒ
100
101 dìng
102 diǎn
103 qíng
104
105
106 shì
107
108 fāng
109 xiē
110 qīng
111 sān
112 yàng
113
114 ba
115 wèi
116 zuò
117
118 xíng
119 zhě
120 jīng
121 míng
122 shén
123 xiè
124
125 zhèng
126 kāi
127 huà
128
129 shí
130 ài
131 zài
132 huá
133 èr
134 chéng
135 dòng
136
137 miàn
138 gāo
139 yòu
140 huò
141
142 yīng
143
144 zhǒng
145 jiào
146 chē
147 fēn
148 xiàng
149
150 zhǎng
151 shǒu
152
153
154 míng
155
156 tài
157
158
159
160 xiāng
161 zhǔ
162 guān
163 shí
164 jiān
165 fèng
166 wài
167 ne
168 jué
169 使 使 shǐ
170 gāi
171 yǒu
172 cái
173 jìn
174 huáng
175
176 mín
177 zhe
178
179 quán
180 jiāng
181 shǎo
182 liǎng
183 jiā
184 huí
185 gǎn
186 shì
187
188 qiú
189 xìng
190 lǎo
191 chéng
192
193 bèi
194 gōng
195 lùn
196
197 lóng
198 xiào
199 bié
200
201 zhòng
202 gěi
203 tīng
204 shuǐ
205 zuò
206 cháng
207 nín
208 jiàn
209
210 dōng
211 fēng
212 jiě
213 wān
214 yuè
215 děng
216 la
217
218 yuán
219 měi
220 xiān
221 yīn
222 tōng
223 guǎn
224 wǎng
225
226
227 cuò
228 fǒu
229
230
231 zhǎo
232 shū
233 ràng
234
235 a
236 yóu
237 xuǎn
238 jiào
239 shù
240 biǎo
241 nèi
242 chǎng
243
244 cóng
245 kuài
246 huān
247 zhì
248
249
250 shè

Number 251 – 500

Number of Frequency Traditional Chinese Simplified Chinese Pronunciation
251
252 wàng
253 zěn
254 rèn
255 gào
256 gèng
257
258 kǎo
259
260 nán
261 bǎn
262 tóu
263
264
265 guāng
266 jīn
267 mǎi
268 suàn
269
270 ruò
271 tǒng
272 shēn
273
274 dài
275 hào
276 chù
277 wán
278 jiē
279
280 yán
281
282 shī
283 bìng
284 zhèng
285 wán
286 zhāng
287 nán
288 shuí
289 shān
290 měi
291 jié
292 qiě
293 xīng
294 fēi
295 jiàn
296 gǎi
297 lián
298 fàng
299
300 huó
301 yán
302 zhí
303 shè
304 chén
305 bào
306 zhuǎn
307 dǎng
308 zhǐ
309
310 biàn
311
312 西 西
313 shì
314
315 shén
316
317 huà
318
319 wáng
320 rèn
321 lín
322 dān
323 shì
324 shòu
325 jìn
326
327
328 便 便 biàn
329 fǎn
330 shì
331 zhàn
332 kōng
333 duì
334 gēn
335 què
336 běi
337
338
339 gōng
340 xiě
341 yǐng
342 shēng
343 píng
344 tái
345 yuán
346 jīn
347 tǎo
348
349
350 róng
351 dàng
352 piàn
353 xiàng
354 nǎi
355 shì
356
357 xìng
358 bái
359 qiáng
360 ān
361 yāng
362
363
364 bàn
365 jià
366 zǒng
367 chuán
368
369 huā
370 yuán
371 jiào
372 bǎo
373 fèn
374 qiú
375 jiū
376
377 jiàn
378 wèi
379 jué
380
381 wàn
382 zhú
383
384 chí
385 xiào
386 tóu
387
388 shì
389 céng
390 zǒu
391 ō
392 biāo
393 liú
394 zhī
395
396 māo
397
398
399 xiōng
400 mén
401 gòng
402
403 hǎi
404 kǒu
405 ā
406 线 xiàn
407
408 huáng
409 cān
410 bān
411 mìng
412 shì
413 guān
414 lián
415 nǎo
416 péng
417
418 er
419
420 xiū
421 liào
422 qián
423 shī
424 chī
425 zhù
426
427 lìng
428
429 zhuān
430 xiàng
431 huàn
432
433 bǎn
434
435 yuǎn
436
437 xíng
438 hái
439 bèi
440
441 bāng
442 què
443 hòu
444 chú
445 jiè
446 zhuāng
447 lèi
448 jiǎng
449
450 nán
451 àn
452 huà
453 yīng
454
455 dài
456 chà
457
458 liàng
459 jiǔ
460 diào
461 shì
462 zhěng
463 yǐn
464 bān
465
466
467 zhì
468 fèi
469 sài
470
471 shí
472 xíng
473 chāo
474 biān
475
476 pǐn
477 shě
478 suī
479 shǐ
480 yùn
481
482
483 quán
484 yàn
485
486 liù
487
488 guài
489 fēi
490 滿 mǎn
491
492 mèng
493 shōu
494 yǎn
495 zào
496 niàn
497 liú
498
499 jūn
500

Number 501 – 750

Number of Frequency Traditional Chinese Simplified Chinese Pronunciation
501 jīng
502 bàn
503 yuē
504 yuàn
505 lìng
506
507
508 yǎn
509
510 xióng
511 shēn
512 piào
513 zǎo
514 yuàn
515 gòu
516
517 jiǎ
518 tán
519 shù
520 bàng
521 mài
522 hēi
523 bǎi
524 shèng
525 tuī
526 cún
527 huǒ
528 zhǔn
529 shì
530 wǎng
531 dié
532
533 kuàng
534 wǎn
535
536 zhì
537 dǎo
538
539 duàn
540 tuán
541 調 diào
542 zhèng
543 liè
544 shāng
545 yǒng
546 gāng
547 pái
548
549
550 jiǔ
551 shén
552 shā
553 zhào
554 ruǎn
555 bāo
556
557 tiáo
558
559 shāng
560 gài
561 gēn
562 gōng
563 jué
564 qiān
565
566 qiè
567
568 chēng
569
570 luò
571 yuè
572 jìng
573 jǐn
574 dài
575 wén
576 yuán
577 wàng
578 zhí
579 chǎn
580 xiāo
581 shuāng
582 hóng
583 zuò
584 zhǎn
585
586 pǎo
587
588 ma
589 zhí
590 chàng
591
592 mǒu
593 yìng
594
595 yún
596 yóu
597
598 zhù
599
600
601 jiè
602 xiào
603 shǒu
604 zhì
605
606 āi
607 zhí
608
609 shū
610 jié
611 guī
612 zhù
613
614 chá
615
616 yóu
617 guǎn
618 tài
619 tíng
620
621 jiù
622 dào
623 qīn
624 hài
625 luàn
626
627
628 bǎo
629
630
631 zhōng
632 ń
633 yìn
634 xiàn
635
636 duàn
637 qīng
638 huán
639 jiǎn
640
641 zhì
642 xiǎng
643 suí
644 liàn
645
646
647 piān
648
649
650 sòng
651
652 jiǎo
653 shěng
654 yuán
655 yáng
656 gàn
657
658 luó
659
660 miǎn
661
662
663
664 réng
665 lóu
666
667
668
669 广 guǎng
670 fán
671 niǎo
672 xiǎn
673
674
675
676 shèng
677 huài
678 chū
679
680
681 ya
682 zhòng
683
684 zhēng
685 bīng
686 zhì
687
688 jìng
689 qīng
690 shùn
691
692 chǔ
693 guì
694
695
696 shǐ
697 shì
698
699
700 怀 huái
701 yíng
702 pèi
703
704 màn
705 wa
706 dǒng
707
708
709 wèi
710 píng
711
712
713
714
715 shǔ
716
717 liàn
718 bài
719
720 yáng
721 jiǎ
722 zhuī
723 guàn
724 chūn
725 zuǒ
726 gǎn
727 líng
728 kuáng
729
730 qún
731
732
733
734
735 xiàng
736
737
738 gǒu
739 jiā
740
741 yòu
742 tòng
743 yíng
744 mèi
745 kāng
746 shàn
747 zhēng
748
749 guān
750 ěr

Number 751 – 1000

Number of Frequency Traditional Chinese Simplified Chinese Pronunciation
751 àn
752 biān
753 bìng
754
755
756
757 zhuā
758 shí
759 suì
760 zhī
761 lǐng
762 xún
763 wēn
764 yǎng
765 zhǐ
766 shǒu
767 jūn
768 xuè
769 tián
770
771
772 wèi
773
774 yōu
775 tiào
776 bài
777 làn
778 fēng
779 è
780 liáng
781
782 zhuàng
783 làng
784 liáo
785 zēng
786
787
788 wéi
789
790
791 niú
792 máng
793
794
795 宿 宿
796
797 shà
798 bào
799 jìng
800 gōng
801
802 jiāng
803 zhì
804 zhèn
805 yán
806 zōng
807 jǐng
808 lěi
809
810
811 shuì
812
813 diàn
814 shì
815 bēi
816 lán
817
818 yuán
819 zhōu
820 chǎng
821 qiān
822 zuò
823 xiāng
824 shuǎng
825 kòng
826 wēi
827 dēng
828 fān
829
830 mán
831 lěng
832 wēi
833
834 jùn
835 luò
836
837
838 chuàng
839 táng
840 zhào
841 tào
842 jiù
843
844 zhōu
845 shù
846 kǒng
847 xìng
848 liàng
849
850
851
852 jiǔ
853 rén
854 cān
855 pái
856
857 jiǎo
858 jiàn
859 zhāo
860
861
862
863 diǎn
864 gǎo
865 fáng
866
867 fáng
868 shòu
869 chōng
870 cǎo
871 bào
872
873 shào
874 bèi
875 liú
876 wěi
877
878 jǐng
879
880 yóu
881 zhū
882 quē
883 yuán
884 màn
885 qín
886
887 chún
888 shàng
889
890
891 zhì
892
893 jiě
894 chéng
895
896
897
898
899 kào
900 ròu
901 sōng
902
903
904 退 退 tuì
905
906 hán
907 pàn
908 shì
909
910
911 chéng
912 shè
913 duī
914
915 zhì
916 jiàn
917 gǎn
918 páng
919
920 biǎn
921 zhù
922 zòu
923 shù
924
925 tiě
926 róng
927 zuó
928 máo
929 cǎi
930 guī
931
932 zuì
933 jiē
934
935 shòu
936 dàn
937 wèi
938 shī
939 míng
940 dāo
941 kuài
942 hàn
943 xīn
944
945 shǎng
946 zài
947 xiǎn
948
949 shēng
950 zhōng
951
952 nòng
953
954 gòu
955 luō
956
957 yíng
958 wěi
959 jiàn
960 yáng
961 hēi
962
963 méi
964
965
966 dēng
967 guǐ
968 jiǎn
969 xuān
970 ó
971
972 jūn
973 pài
974 zhū
975
976 jià
977 xiǎng
978 dāi
979 xùn
980 lán
981 huà
982 dān
983
984 guō
985 qiàn
986 zhǐ
987 tiē
988 àn
989
990
991 qiǎo
992 huì
993 穿 穿 chuān
994 xiáng
995 léi
996 xié
997
998
999 liǎn
1000 féng

Scroll to top