Most Frequent Chinese Characters 2001 – 3000

The importance of Chinese Character

This is the fourth part of “The importance of learning Chinese characters” series. Here is a complete list of the series:

  1. The importance of Learning Chinese Characters
  2. The first list of most frequent Chinese characters (1 -1000)
  3. The second list of most frequent Chinese characters (1001 – 2000)
  4. The third list of most frequent Chinese characters (2001 – 3000)
  5. The fourth list of most frequent Chinese characters (3001 – 4000)

* Since some Traditional Chinese characters are merged into a similar character in Simplified character, there will be some repetition in the Simplified Chinese.   Data source

** Some characters actually have more than 1 way to pronounce (such as 和 in 暖和; 長 in 長大 and 長短), but it is not really that many, actually. The list below will only cover the most frequent pronunciation.

Number 2001 – 2250

2001 niǔ
2002
2003
2004 xiā
2005 zhuō
2006 yáo
2007 fēn
2008 jiāo
2009
2010 lín
2011 wén
2012 zāng
2013 liǎ
2014 wàng
2015 shān
2016 yàn
2017 cùn
2018 mào
2019 xún
2020 shī
2021 zuān
2022 huǎng
2023 qiāo
2024 chì
2025 máng
2026 xié
2027
2028 yōu
2029 liū
2030
2031 sàng
2032
2033 shuāi
2034 kuì
2035
2036 jīn
2037 yíng
2038 mài
2039 miáo
2040 bǎo
2041 xíng
2042 chā
2043
2044 chóng
2045 chán
2046 zūn
2047 chén
2048 yīng
2049 bàn
2050 hún
2051 ě
2052 chèn
2053 chéng
2054 láo
2055
2056 qiàn
2057 shèn
2058 lín
2059 juàn
2060
2061 shé
2062 sōu
2063 huàn
2064
2065 táo
2066
2067 liè
2068
2069 chǔ
2070 gǎn
2071
2072
2073 róng
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081 dèng
2082 wāi
2083 dòng
2084 téng
2085
2086 juān
2087 ruì
2088 fǎn
2089 bìng
2090
2091 mái
2092 jìn
2093
2094
2095 hàn
2096
2097 chàng
2098 tiān
2099 yāo
2100
2101 fàn
2102 chái
2103 jié
2104 xié
2105 biāo
2106 tán
2107 ruǎn
2108 cōng
2109 huàn
2110 kūn
2111 kǎo
2112 nóng
2113 chì
2114 chuí
2115 píng
2116 gōu
2117 cuī
2118 táng
2119 pēng
2120 cǎi
2121 guì
2122
2123 fàn
2124
2125 hóng
2126 pān
2127 kēng
2128 cáo
2129
2130
2131 zhǔ
2132
2133 仿 仿 fǎng
2134
2135 wěn
2136
2137 kuāng
2138 qiāo
2139 yòu
2140
2141 仿 fǎng
2142 jǐn
2143 yuè
2144
2145 zéi
2146 guàn
2147 guǎ
2148 càn
2149
2150 tān
2151
2152 cuì
2153 xiàn
2154 zhàn
2155 綿 mián
2156
2157 yǎn
2158
2159 zhì
2160 huáng
2161 péi
2162 qiān
2163 shān
2164 xīn
2165 zhá
2166 xié
2167 zhǐ
2168
2169 niǔ
2170
2171 chǔn
2172 yǒng
2173 shi
2174 jié
2175 lán
2176
2177 zhòu
2178 jià
2179 miào
2180 yùn
2181 é
2182 gān
2183 zhào
2184 cháng
2185 pàn
2186 fěi
2187 cāng
2188 xiè
2189
2190 páo
2191 huǎng
2192
2193
2194 貿 mào
2195 wèi
2196
2197 yǒng
2198 píng
2199 bo
2200 chéng
2201 lín
2202 xiāo
2203
2204 lòu
2205
2206 zhōng
2207 gǎng
2208 dàng
2209
2210 wéi
2211 shé
2212 huì
2213 yòu
2214 guì
2215
2216 jīng
2217
2218 殿 殿 diàn
2219
2220 zhòu
2221 qiān
2222 què
2223 zòng
2224 zhuō
2225 yào
2226 bīn
2227 xiù
2228 niǔ
2229 mèi
2230 dīng
2231 hàn
2232 yáo
2233
2234 pěng
2235
2236 fèn
2237 hóu
2238 cuì
2239 kuà
2240
2241 āi
2242 wǎng
2243 qīng
2244
2245 wén
2246 wěi
2247 huà
2248 xiāo
2249 diāo
2250

Number 2251 – 2500

Number of Frequency Traditional Chinese Simplified Chinese Pronunciation
2251 bǎng
2252 zhàng
2253
2254 tǒng
2255
2256 tǒng
2257 彿
2258 shuāi
2259 liè
2260
2261 xūn
2262 shān
2263 kěn
2264 qióng
2265 dòng
2266
2267 yǐng
2268 zhóu
2269 zhí
2270 chè
2271 cùn
2272 liáo
2273 tán
2274 yīn
2275 tǎng
2276 liáng
2277 áng
2278
2279 qiāng
2280 páng
2281 ào
2282 shùn
2283
2284 tóng
2285 mǐn
2286 zhī
2287 jiū
2288 cóng
2289 bēi
2290
2291 zǎi
2292 liàn
2293 còu
2294 suō
2295 dǒng
2296 zhái
2297 guā
2298 wèi
2299 zhī
2300 lín
2301
2302 jiāo
2303 jiān
2304 yīn
2305
2306 cháng
2307 míng
2308 chǎo
2309 rùn
2310 dàng
2311 wàng
2312
2313 饿 è
2314 zhā
2315 zhù
2316 尿 尿 niào
2317 juàn
2318 湿 shī
2319 máng
2320 wěi
2321 jiàn
2322 yín
2323 dǐng
2324 pín
2325 miù
2326
2327 zhāng
2328
2329 zhào
2330 yuān
2331 gùn
2332 chí
2333
2334
2335 pìn
2336 zhǎn
2337 xué
2338 cáo
2339 guǐ
2340 mèi
2341 zǎo
2342 láng
2343
2344
2345 wén
2346 sēng
2347 zhù
2348 cuò
2349 yuán
2350 lóng
2351 dǒu
2352
2353
2354 diān
2355 táo
2356
2357 qiū
2358 tūn
2359 tíng
2360 wēn
2361 yǎng
2362
2363
2364 xiòng
2365 yǐn
2366 xīng
2367 tiē
2368 zuǒ
2369
2370 hāi
2371
2372 zhān
2373
2374 ǎi
2375 yuàn
2376 贿 huì
2377 zhì
2378 wǎn
2379 jīn
2380 ráo
2381 chuǎng
2382
2383
2384 fěng
2385 áo
2386 zhěn
2387 shuāng
2388 xié
2389 zhēng
2390 jūn
2391
2392 xiāo
2393 xiè
2394
2395
2396 nián
2397 qiǎn
2398 dǎo
2399 xuán
2400 quán
2401 gāng
2402
2403 zhī
2404 lǒng
2405 fān
2406
2407
2408 yàn
2409 chén
2410 tíng
2411 suì
2412 kǎi
2413 hēng
2414
2415 lǎo
2416
2417
2418
2419
2420 fàn
2421 shù
2422 jiàng
2423 xiān
2424
2425
2426 zhì
2427
2428
2429
2430 tǐng
2431
2432 bāi
2433 chǒng
2434 áo
2435 bìng
2436
2437 yān
2438 yán
2439 diàn
2440 biān
2441 fèng
2442 駿 jùn
2443 dǎi
2444 bān
2445 zhēn
2446 竿 竿 gān
2447 tuó
2448
2449
2450 yuān
2451
2452
2453 dié
2454 zhēng
2455 shā
2456 zhuì
2457 zhē
2458 luó
2459 jiān
2460 xūn
2461 yǐn
2462
2463 xiā
2464 dǎo
2465 hào
2466 kǎn
2467
2468 yān
2469 kuí
2470 chún
2471 quǎn
2472 gōng
2473 biǎo
2474
2475
2476 shuǎi
2477 tái
2478 shǐ
2479 zhān
2480
2481 sǎn
2482 jiāo
2483
2484
2485 hǎo
2486 禿
2487 lún
2488
2489 jiē
2490 róng
2491 zhào
2492
2493 tàng
2494 pén
2495 yǒng
2496 fāng
2497 tàn
2498
2499 xián
2500 zhuān

Number 2501 – 2750

Number of Frequency Traditional Chinese Simplified Chinese Pronunciation
2501
2502 xiá
2503 廿 廿 niàn
2504
2505
2506 shòu
2507
2508 yǎng
2509 tuí
2510 zhāng
2511
2512 wèi
2513 pèi
2514 zhài
2515 cuī
2516 yán
2517 dāng
2518
2519 wǎn
2520 kěn
2521 xiá
2522
2523 pàn
2524 wéi
2525
2526 xiāo
2527 yíng
2528
2529
2530
2531 zào
2532 huò
2533
2534 yūn
2535 qún
2536 jǐng
2537 qiè
2538 zhuó
2539 xiá
2540 tǎng
2541 yùn
2542 wèi
2543 náng
2544 méi
2545 wēi
2546
2547 yǎn
2548 jué
2549 xiāng
2550 zàng
2551 zhěn
2552 huāng
2553 yàn
2554 xiāng
2555
2556
2557
2558 xuē
2559 péng
2560 quàn
2561 miǎo
2562
2563
2564 lěi
2565 shǐ
2566 āi
2567 漿 jiāng
2568
2569 chú
2570 zhēng
2571 nüè
2572 xuē
2573 péng
2574 kuǎ
2575
2576 luó
2577 suì
2578 xuān
2579 dīng
2580
2581 chún
2582 yīng
2583 gēng
2584 bīn
2585 zàng
2586
2587 jiān
2588 wěi
2589 jiān
2590 zhì
2591
2592 zhēng
2593
2594 cháng
2595
2596 xuán
2597 huò
2598 wèi
2599
2600 mián
2601 bǐng
2602 diē
2603 lāo
2604 bǎng
2605 piān
2606
2607 shēn
2608
2609 èr
2610 zhú
2611 chéng
2612 yàn
2613 piē
2614 shuò
2615 tài
2616 xiē
2617 ái
2618
2619 bēng
2620
2621 zhuàn
2622
2623 guān
2624 sòng
2625
2626 shùn
2627 fān
2628 kòu
2629 táo
2630 zhuāng
2631 liáo
2632 xiāng
2633 shǔ
2634
2635
2636 luó
2637 bān
2638 jūn
2639 xiàng
2640 máng
2641 méi
2642 chóu
2643 féng
2644 cháo
2645
2646
2647 tān
2648
2649 tàn
2650 cháo
2651 suǐ
2652 bēi
2653
2654 kuàng
2655
2656 zhàng
2657 jiǎ
2658 qiǎn
2659
2660 liàn
2661
2662 bào
2663 shàn
2664 jiā
2665 cán
2666
2667 pān
2668 luǎn
2669
2670 bǐng
2671 lóu
2672 zhǎn
2673
2674
2675
2676
2677 zhū
2678 zhǎo
2679 shū
2680 shì
2681 bǎn
2682
2683 dòu
2684 hóu
2685 zāi
2686
2687 àn
2688
2689
2690 qiān
2691
2692 sōu
2693 shì
2694 屿
2695 jiāo
2696 chāi
2697 diāo
2698 luǒ
2699 xiào
2700
2701 xiōng
2702 qǐng
2703
2704
2705 bǐng
2706 nuó
2707 pèi
2708 lián
2709 dōng
2710 zhǐ
2711 huì
2712 shù
2713 liáo
2714 jiāng
2715 zhǎi
2716 zhàng
2717 qiàn
2718 dōu
2719 láng
2720 tàng
2721 huáng
2722
2723
2724 gěng
2725 qiāng
2726 chuò
2727
2728 shān
2729
2730 zhuō
2731 huàn
2732
2733 ōu
2734
2735 yíng
2736 dùn
2737 líng
2738 kuì
2739 jiǎo
2740 hǒu
2741 jié
2742 lěi
2743 miáo
2744 tuò
2745
2746 chàng
2747 tāo
2748 ǎn
2749 jìn
2750 zhuó

Number 2751 – 3000

Number of Frequency Traditional Chinese Simplified Chinese Pronunciation
2751 jiǎn
2752
2753 méi
2754
2755 guà
2756
2757 鴿
2758
2759 jiàng
2760 dào
2761 zhū
2762 shéng
2763 lüè
2764
2765 mán
2766
2767 cōng
2768 fén
2769 zhěng
2770
2771
2772 jìng
2773 yīn
2774
2775 tāo
2776 cuī
2777 wǎn
2778 shú
2779 chán
2780 jiāo
2781 biǎn
2782 guǒ
2783 yàn
2784 méng
2785
2786
2787
2788 chàn
2789
2790 zào
2791
2792 xié
2793 huà
2794 duò
2795 dòu
2796 liáng
2797 dài
2798 yòu
2799 xuàn
2800 xún
2801 ō
2802 chū
2803 biē
2804 簿 簿
2805 chuǎn
2806 lún
2807 xīng
2808
2809 hàn
2810 mèi
2811 jiāng
2812 gān
2813
2814 bīn
2815
2816
2817 jīn
2818 xiá
2819 xiào
2820 dùn
2821 zhǒng
2822 méng
2823 dūn
2824 shì
2825
2826
2827 hǎn
2828
2829
2830 wàng
2831 dào
2832 tán
2833 hàn
2834 zhēn
2835
2836 diāo
2837 shào
2838 jué
2839
2840 xìn
2841
2842 gēng
2843 cán
2844 suì
2845 péng
2846 zhà
2847 niàng
2848 zhī
2849 guī
2850 dèng
2851 xīn
2852 gàng
2853
2854 shì
2855 niē
2856 guǎi
2857 yīng
2858
2859 wèi
2860 yún
2861 yīng
2862 àn
2863 líng
2864 shài
2865
2866
2867
2868
2869 kuàng
2870 jué
2871 wǎng
2872
2873 pōu
2874 nán
2875 liú
2876 qiào
2877
2878 è
2879 kuāng
2880 dǎi
2881 láng
2882
2883 bàng
2884 níng
2885 gōu
2886
2887 xiá
2888 bān
2889 fàn
2890 hóng
2891 niè
2892 diāo
2893 zhǎn
2894
2895 fěi
2896 hàn
2897 sǒng
2898
2899 zhī
2900 yáo
2901 忿 忿 fèn
2902 huǎng
2903 dài
2904 hàn
2905
2906
2907
2908 xiǎo
2909 qiān
2910 xiù
2911 huī
2912
2913 kuī
2914 huì
2915
2916
2917 rèn
2918
2919 kuí
2920 xiá
2921 nán
2922
2923 轿 jiào
2924 ǒu
2925
2926 zhàn
2927 chéng
2928 dié
2929 chèn
2930
2931 gāo
2932 yǎo
2933
2934
2935 liǎn
2936 zhòu
2937 jùn
2938 shú
2939
2940 liú
2941
2942 chāo
2943
2944 zhì
2945 tiǎo
2946 shān
2947
2948 shí
2949 bàn
2950
2951 dèng
2952 gài
2953 jiù
2954 jié
2955 chàn
2956 xián
2957 zhuī
2958 chǒu
2959 chún
2960 fén
2961 gài
2962
2963 sōu
2964 chuō
2965 chú
2966 què
2967 bǎi
2968
2969 hōng
2970 líng
2971 fèi
2972
2973 yún
2974
2975 lǒng
2976 dīng
2977 shē
2978 jīn
2979 pán
2980 shā
2981 yān
2982 āo
2983 wàn
2984
2985 dài
2986 chán
2987 yīn
2988 zhuāng
2989 huán
2990 nān
2991 xuān
2992 kuì
2993 jǐng
2994
2995 shèn
2996
2997
2998 lán
2999
3000

Scroll to top